Thursday, March 26, 2020

ಲೇಖನಿಯ ಪಿಡುಗು

 ‘ವಿಶ್ವವಾಣಿದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಹೊಸದೊಂದು ಆಂಗ್ಲ ಪದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು `Pendemic’ ಎನ್ನುವ ಪದ. ೧೫--೨೦ರವಿಶ್ವವಾಣಿದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪದವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. Pendemic ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು? Pen ಅಂದರೆ ಲೇಖನಿ ; demic ಎನ್ನುವುದು endemic ಪದದ ಹ್ರಸ್ವ ರೂಪ ; ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಡುಗು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ Pendemic ಪದಕ್ಕೆ ಲೇಖನಿಯ ಪಿಡುಗು ಅಥವಾ ಲೇಖನಿಯ ಹಾವಳಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿರಬಹುದೆ!?

ಅಥವಾ Pendemic ಪದದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಛೆ! ಛೆ! ಇರಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕರೋನಾ ಪಿಡುಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯು ಕರೋನಾ ಪಿಡುಗನ್ನು Pandemic ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಭಟ್ಟರ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮುದ್ರಣದೋಷವಾಯಿತೆ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ Pandemic ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲಾಗಿ Pendemic ಎನ್ನುವ ಪದವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ!

 ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ವರುಷದ ಆ˘ಕ್ಸಫರ್ಡ ಪದಕೋಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದು Pendemic (=ಲೇಖನಿಯ ಪಿಡುಗು) ಎನ್ನುವ ಈ ಪದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದು! ಜೈ ಹೋ  ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ!

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರನ್ನು ತಿರುಚುಪದಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಿರುಚು ಪದಗಳು ರಂಜಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ ಹಾಗುಭಟ್ಟರ ಸ್ಕಾ˘ಚ್ಇವು  ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ವಿನೋದದ ಗುಳಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೆ, ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಲೇಖನಿಯ ರಭಸದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯೂ ಸಹ ತಿರುಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ Pendemic ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.ರಭಸವುರಾಸಭವಾಗಬಾರದಷ್ಟೆ!

ಭಟ್ಟರ ಪ್ರಭಾವವು ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಿರುಚು ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗುಕತ್ತರಿಸಿ-ಕೂಡಿಸುಪದಗಳ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗು ನೆರೆಹಾವಳಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ  ‘ವಿಜಯವಾಣಿಪತ್ರಿಕೆಯುನೆರೆಕನ್ನಎನ್ನುವ ಪದದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಈ ಪದವು ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ? ನೆರೆಹಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ನೆರವಿಗೆ  ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಈನೆರೆಕನ್ನಪದವನ್ನು ಪ್ರಸೂತಿಸಿತ್ತು!

ಸಂಪಾದಕರೆ, ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಪದಬಂಧ ಕ್ವಿಝ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ ತುಂಡು-ಮುಂಡ ಪದಗಳು, ತಿರುಚು ಪದಗಳು ಓದಿನ ಓಘವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಡಿ; ಶುದ್ಧವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಶುದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕಲಿಸಿರಿ.

ವಿಜಯವಾಣಿಪತ್ರಿಕೆಯ ೧೮--೨೦೨೦ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಾಣು ಇದೆಯೆ?’ ಎನ್ನುವ ಲೇಖನವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.  ‘virus’ ಎನ್ನುವ ಆಂಗ್ಲ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿಕೀಟಾಣುಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದವರು ಟಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ, ‘ಕೀಟಾಣುಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಓದುಗನನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಕೀಟ ಎಂದರೆ insect; ಅಣು ಎಂದರೆ atom. ಕೀಟಾಣು ಎಂದರೆ an insect as small as an atom ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಅಥವಾ an atom which behaves like an insect ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?  ಈಗಾಗಲೇ virus ಪದಕ್ಕೆ ವೈರಾಣು ಎನ್ನುವ ಸಮರ್ಪಕ ಪದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬೇರೊಂದು ತಪ್ಪು ಪದವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೂರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಿದೆಯೆ? ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ; ಒಬ್ಬ ಜವಾಬುದಾರಿಯುತ ಓದುಗನಾಗಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಪದಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದೀ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಎನ್ನುವ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘ವಿಮೆನ್ಸ್ಡೇಎನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದವನ್ನುವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇಎಂದು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲೀ, ‘ದೋಪಹರಎನ್ನುವ ಹಿಂದೀ ಪದವನ್ನುದೂಪಹರ್ಎಂದು ತಿರುಚಲಿಕ್ಕಾಗಲೀ ವಿಶ್ವವಾಣಿಯ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಏನೂ ಮುಜುಗರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಸೃಷ್ಟಿಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನುಸೃಷ್ಠಿಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಜಾಯಮಾನ ಎಂದು ಈ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ! ಈ ಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು ಮಾಡಿರುವುದು ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನವಲ್ಲ ; ‘ದುಷ್ಟರ ಮರ್ಧನ’!

ಇವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ಪೂನಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಭಜರಂಗನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಜರಂಗ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಪಂಡಿತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಾವು ಓದುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಸಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ; ನಂಬಿ ಕೆಡುತ್ತಾರೆ; ತಪ್ಪನ್ನೇ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತಾವೂ ಅದನ್ನೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೋಡಿ, ‘ವಜ್ರಾಂಗಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವು ಹನುಮಪ್ಪನ ಹೆಸರು. ವಜ್ರಾಂಗ ಪದವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಬಜರಂಗಎಂದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೆ ಹೊರತುಭಜರಂಗಎಂದಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಜರಂಗ ಎನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (--ಬಜರಂಗ ಪೂನಿಯಾ, ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು--) ಹೆಸರು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟುಕಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೇನು ಅಧಿಕಾರವಿದೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ ಹೆಸರನ್ನುವಿಸವೇಸೂರ ಬತ್ತಎಂದು ಯಾರಾದರೂ (=ಸಂಗರ ಬಟ್ಟರು) ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಭಟ್ಟರು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆಯೆ? ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನಾವು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯೇ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಕ್ಷಮ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ಕೃಪಾಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ತಮಿಳರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಕಿರುಬಾಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. (ಇದೊಳ್ಳೇ ಕತ್ತೇಕಿರುಬ!) ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಿಳರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಕೃಪಾ ಮೇಡಮ್! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅವಹೇಳನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ!

ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೀಯಲ್ಲಿಝಾಡಎಂದರೆ ಪೊದೆ. ಈ ಪದದಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಸಬರಿಗೆಗೆ ಝಾಡೂ ಎಂದೂ, ಕಸ ಉಡುಗುವವನನ್ನು ಝಾಡಮಾಲೀ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ‘ಝಾಡಖಂಡಎನ್ನುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಝಾಡ (=ಪೊದೆ)ಗಳಿಂದಾಗಿ. ಈ ಹೆಸರಿರುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರು (ಹಾಗು ಕನ್ನಡ ಟೀವಿ ಜಾಣರು) ‘ಜಾರ್ಕಂಡ್ಎಂದೇಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯ! ಅಲ್ರೀ ಸsರಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು, ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡು ಸಾಕು ; ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದು! ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ,ಸಾಕು.
                       
ಈ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣವು ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನ; ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುಡುಗೆ! ಆದುದರಿಂದಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅನುದಾನವು ವಿಶ್ವವಾಣಿಯಲ್ಲಿಕೋತಾಆಗುವುದೇ ಹೊರತುಖೋತಾಆಗುವುದಿಲ್ಲ! ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗುವುದು! (ದೇವಿ, ಅವರು ನಿನ್ನ (ಮಹಾ)ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ಅವರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು!)

ಕಾಗುಣಿತದ ದೋಷಗಳಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವವಾಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದೇನಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ: ‘ಕರೋನಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೇಡ’. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ಅಲಂಕಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು! ಕರೋನಾ ಎನ್ನುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೆ, ಬರೆದವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. (‘ಗಿರಿಬಸಕನೇವದರಿಬಈ ಪದಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ತಿರುವುಮುರುವಾಗಿ ಓದಿರಿ.)

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ: ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಂದೆ ಕೊಂದ ಆರೋಪಿ’. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದರು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು! (ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು?. ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ; ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆ? ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ದೇವದತ್ತ ಅಧಿಕಾರ. ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾದ ರಬೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠಸ್ಥರಾದ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಠಾಕೂರರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂಟ್ಯಾಗೋರ್ಎಂದೇ  ()ರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿಯವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆಯೆ? ‘ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಿನಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು! ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್>>ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾಮ್>>ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೂರ್ಗ್>>ಕೊಡಗು ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದು, ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಗಣ್ಯತೆಯ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು, ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೆ?!

ಈ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇನೊ? ಅನವಶ್ಯಕ ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ?’ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ‘ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ಅನೇಕರು ತಾವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯವರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಬ್ಯಾಡರೀ, ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಣ್ರೀ!

ವಿಶ್ವವಾಣಿಯುಪ್ರತಿದಿನದ ಕ್ವಿಝ್ಅನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಓದುಗರ ಎದುರಿಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ ಒಂದು ಪದದ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ , ಹೊಸ ಪದವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಕು: ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
() ಗಂಜೇದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಆಚರಣೆ
() ಗುಬ್ಬಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
() ಮೆಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿ
() ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ತಾತ್ವಿತ ಜೀವಿಗಳು
() ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ಮರಕ್ಷಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
() ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಆಚರಣೆ
() ಗುಬ್ಬಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
() ಮಲೇಶಿಯಾದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿ
() ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವವರು ತಾತ್ವಿಕ ಜೀವಿಗಳು
() ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ಮರ ರಕ್ಷಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ
ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕೆಲವು ಮಹಾಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಬಹೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ:

() ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಚಾಕ್ ಮೂಲಕ ಲಾಂಛನಗಳು, ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಜೈನತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ನಾಟ್ಯಗಣಪತಿ, ದುರ್ಗಾ, ಹನುಮಂತ, ಶಿರಡಿಸಾಯಿ, ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠಪ್ರಶಸ್ತಿಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ , ಸರ್ ಎಂವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್, ಅಮಿತಾ ಬಚ್ಚನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್

ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅರ್ಥವೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಎನ್ನುವ ಮಹಾನ್ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿರಡಿಸಾಯಿ ಎಂದು ಬರೆದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ˘. ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆವಿಶ್ವವಾಣಿಪತ್ರಿಕೆಯುಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ! ರಾಜಕುಮಾರರ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಶ್ವವಾಣಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ನಮ್ಮಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಇರದು! ಇನ್ನು ಸಚಿನ ತೆಂಡೂಲಕರ ಇವರನ್ನು ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇವರಿಗೆ ತೆಂಡೂಲ ಹಾಗು ತೆಂಡುಲ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮಿತಾ ಬಚ್ಚನ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅಮಿತಾಭ ಬಚ್ಚನರ ಸಂಬಂಧಿ ಇರಬಹುದೆ?

() ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಡಿ..ಬಾಗಲಕೋಟ ಅವರ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿನ ಮಹಾಬೆಳಗು ಶಿವಯೋಗಮೀಮಾಂಸೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ತೇದಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೋ, ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸನಿಗೋ ಬಿಡೋಣ.

() ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಚಾರದ ಬರವಣಿಗೆಗಂತೂ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು:
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶಾಸಕ ಮುರಗೇಶ ನಿರಾಣಿ ಸಹೋದರ ಸಂಗಂಮೇಶ ನಿರಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿರುದ್ಧ ವಾಚಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಯತ್ನಾಳರ ರಾಜಕೀಯ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಚೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲು-ಜವಾಬಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿವಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರ ಸುತ್ತ ಗಿರಕಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಯಾರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳು ಆಚೆ-ಇಚೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ವರಿಷ್ಠರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮುಲಾಮು ಹಾಕುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಯತ್ನಾಳ-ನಿರಾಣಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ…? ಈ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.”

ಈ ವರದಿಗಾರರು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ, ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಮೊದಲಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬೇಫಿಕೀರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗುಣಿತಗಳಿಗೂ ಅದೇ ದುರ್ಗತಿ. ಕೆಲವು ನವೀನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ.’ ನಾನು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ; ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!

ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ?
() ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಡೆಯಲಾರದ ಒಗಟಾಗಿದೆ! ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಓದಿರಿ:
ಈ ಹಿಂದೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದ್ದ ಆಹಾರ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಸೋಮವಾರದಂದು ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟವನ್ನು ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಶನಿವಾರದಂದು ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರು ಮಾರುತಿಯ ಭಕ್ತರೇನೊ? ಆದುದರಿಂದ ಶನಿವಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೇನೊ?!
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೂಬಹೂ ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾದೋಷಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವು ವಿಶ್ವವಾಣಿಯವು.

() ಈಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿರಿ:
"ಭಾಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ ಮಂದಿ ಮಹಾ ಮಡಿವಂತರು. ಇಂಗ್ಲಿಷರಂತೆ ಉದಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ."

ಇಂಗ್ಲಿಶರು ಹಾಗು ಫ್ರೆಂಚರು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಭಾಷೆಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ    ಪ್ರಚಲಿತವಾದವು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯು ದಕ್ಷಿಣಪೂರ್ವ ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಶು ಭಾರತ ಹಾಗು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು. ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ  ಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಷೆಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳ ಭಾಷೆಯಾಗುವುದು ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರಾಠಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೂ ಸಹ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ . ಆದುದರಿಂದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಡಿವಂತ ಭಾಷೆ; ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ತರ್ಕವಷ್ಟೆ!

ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥಗಳಾಗುವುವು. ವಿಶ್ವವಾಣಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ದರ್ದು ಇಲ್ಲ. ಓದುಗರಿಂದ ಬರುವ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬರುವಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು!

Tuesday, January 28, 2020

`Things fall apart, the center cannot hold’.

`Things fall apart, the center cannot hold’.
ಇದು ಆಂಗ್ಲ ಕವಿ ಯೇಟ್ಸನ ಕವನವೊಂದರ ಸಾಲು.
ಸಾಲನ್ನು ಈಗ ಹೀಗೂ ಹಾಡಬಹುದು:
`ಭಾರತಕೋ ತುಕಡೇ ತುಕಡೇ ಕರೇಂಗೆ!
Let India fall apart!’

ಬಂಗಾಲ ಸರಕಾರವು  ಭಾರತ ದೇಶದ ಲೋಕಸಭೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಹಾಗು ಇದೀಗ ಶಾಸನವೆಂದು ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ನಾಗರಿಕತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಗಾಲವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಇತರ ಭಾಜಪೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಇಂತಹದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿಯವರು ಭಾರತದ ಹನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ! ಹಾಗು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಸನದ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೊಡುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಶಾಸನವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಾಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪರದೇಶೀ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವುದು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರಿಗೆ ಹಾಗು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರಿಗೆ  ಇದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರಿಗೆ ಕಣ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ಏತಕ್ಕಾಗಿ? ಬಹುಶ: ಈ ತಪ್ಪು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಮರುಳಾದ ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇ ಮತ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುವ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲಿದೆಯೆ?

ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಸಂವಿಧಾನವು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಕೇವಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೆ, ಆಧುನಿಕ ಸಂವಿಧಾನವು ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಭಾರತವು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. (ಅದೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ!) ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತುರ್ಕಸ್ತಾನ, ಅರಬಸ್ತಾನ ಮೊದಲಾದ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತರ ಹಾಗು ನಿಕಟಪಶ್ಚಿಮದ ಕಾಡುಜನರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಧರ್ಮಾಂತರ ಹಾಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಚುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಜಾಣಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠಿ ಕಾರ್ನಾಡರು ಟೀಪೂಸುಲ್ತಾನನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಪತ್ರಕರ್ತರು  ‘ಟೀಪೂಸುಲ್ತಾನನು ಮತಾಂಧನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಕಾರ್ನಾಡರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗಿದೆ: ‘There was no concept of secularism at that time!’

ವಾಹ್! ಜ್ಞಾನಪೀಠಿಗಳೇ! ಟೀಪೂಸುಲ್ತಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಸುಮಾರು ಎರಡುನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ವಿಶಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಾಗಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆ ಅಥವಾ ಇದು ಜಾಣ ವಿಸ್ಮರಣೆಯೆ? ಅಥವಾ ಟೀಪೂನ ಹಾಗು ಅವನಂಥವರ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ secularism concept ಅಳಿಸಿ ಹೋಯಿತೆ?
 
ಭಾರತದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರುನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದರು.   ಸಭೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬಯಸುವ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತರಹದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಏಕೆ? ಭಾರತವುಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟಎಂದು ತೆರಪಿಲ್ಲದೆ ಸಾರುತ್ತಿರುವವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಸಹಕಾರ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣವೇನು?  ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? `ಭಾರತಕೋ ತುಕಡೇ ತುಕಡೇ ಕರೇಂಗೆ! Let India fall apart!’ ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಆಶಯವಾಗಿರಬಹುದೆ?

ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನದೀನೀರಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಲಕತ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುಲಭವಾಗಲಿಲ್ಲ ; ಬಂಗಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತವು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಬಂಗಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ,  ‘ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನೀನ್ಯಾವ ಬಾಜೀರಾಯ!’ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಸವಾಲು? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲಿರಬಹುದೆ? ಅಥವಾ ಇದು Let India fall apart ಎನ್ನುವುದರ ಪೂರ್ವಭಾವೀ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬಹುದೆ?!

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು (ಸಿ.ಬಿ.ಬಂಗಾಲದ ಓರ್ವ ಪೋಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ಬಂಗಾಲ ಸರಕಾರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎನಿತೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವೂ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ ಸರಕಾರವು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೆದರದೆ, ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕಾಯ್ದರು. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಹಕಾರ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿರಬಹುದೆ: ಬಂಗಾಲಿಗಳೇ, ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲ; ನೀವು ಬಂಗಾಲದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗು ಬಂಗಾಲವನ್ನು `ನಾವು ಆಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!

JNUದಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತದ ತುಕಡೆ ತುಕಡೆ’ ಆಂದೋಲನ; ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ CAAದ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಷಣೆ! ‘ನಾವೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ; ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹಾಗು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿತಂಡವಾದದ ಬೊಬ್ಬೆ! 

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ‘ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ರಶಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಣಿವರ್ತನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಪಾವ್ಲೋವನು `ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. (Patriotizm-operantnaya-reaktsiya = Patriotism is an operant conditioned reaction). 
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯು ಕಲಿಕಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Selfishness is an instinct! 

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉಳಿದರೆ ತಾನೇ ನಾವೂ ಉಳಿಯುವುದು; ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಒತ್ತಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ‘ಜೈಹಿಂದ್ ; ವಂದೇ ಮಾತರಮ್’ ಮೊದಲಾದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರು ‘ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ; ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ‘ವಂದೇ ಮಾತರಮ್’ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಚಿತ್ರ ತರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗು ಅಲ್ಪಕಾಲೀನ ಸೈನ್ಯವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಉದಾರಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!

ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಗುಳುತ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದರೆ, ಯಾವ ಭಾರತೀಯನೂ (-ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವನಾಗಿರಲಿ-)
 ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಗುಲಾಮರಾಗಿ, ಹಂದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೆ!

ಯೇಟ್ಸನ ಕವನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾದೀತೆ?

Friday, January 17, 2020

ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ,

ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರೆ,
ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿವಿಶ್ವವಾಣಿಯೂ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಜಾಣಹಾಸ್ಯ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಲ ಯಾರ್ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹುಳಕನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ; ಆದರೆ ಇದು ವಿನಾಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂದನೆಯಾಗಬಾರದಷ್ಟೆ? ಹಾಗಾದಾಗ ವಿಶ್ವವಾಣಿಗೆ ಪೀತಪತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆ? ೧೭--೨೦ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಯೊಂದು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದು ಹೋಯಿತು.

ವಿಶ್ವವಾಣಿಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿಯೇ ಸಲ ಒಂದುಸುದ್ದಿ+ಟೀಕೆಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ:

ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ‘ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೀರಿಪದದ ಅರ್ಥವೇನು? ……..ತಲೆಯನ್ನೆ?.... ಸುದ್ದಿಯ ತಿರುಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪೃಷ್ಠವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದೆಓದುಗನಾದ ನನಗಂತೂ ತಿಳಿಯದು. ಸಂಪಾದಕರೇ ಹೇಳಬೇಕು! ಇನ್ನೂ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕೇಳಬಹುದಾದರೆ ಇದು ನಾಯಿಯ ಬಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ? ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಂತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಕಾರರ ಅಪರಿಮಿತ ಭಾಷಾಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಬಹುದೇನೊ?

ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಶ್ರೀ ಜಯವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ ಗೌಡರು ಸುರೇಶಕುಮಾರರನ್ನುಸುರೇಶಕ್ರಮಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ  ಕ್ರಮಜರುಗಿಸುತ್ತಾರಂತೆ! ಜಯವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ ಗೌಡರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ , ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ; ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಬಹುದಂತೆ! ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆ? (ನೋಡಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ!) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ (ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಕುಣಿತವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಸಹ) ಕೆಡಲಾರರು ಎನ್ನುವುದು ಜಯವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ ಗೌಡರ ತರ್ಕ.

ವಿಶ್ವವಾಣಿಯ ಸಂಪಾದಕರೆ, ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವುರಾ? ಐದಾರು ಹುಡುಗರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಫೋನ್ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತ ಹೊಲಸು ಹೊಲಸು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತದೆ: ‘, ನಾ ಆಕಿನ್ನ ಕರದೇನ್ಲೆ. ಆಕಿ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಬರತೇನಂತ ಹೇಳ್ಯಾಲಲೆ.’ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಸದ್ಯದ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟ ಇದು. ಗೌಡರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇಂತಹ ಹುಡುಗರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ಬಾಲಕಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ರೇಪ್ ಮಾಡುವವರು; ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಹೇಳಬಹುದೆನ್ನುವ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವವರು. ಇವರೇ ನಿರ್ಭಯಾಳ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಹಾಗು ಕೊಲೆಗಾರರು. ಇವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೌಡರೆ? ಅವರ ಪರಿಸರವೆ ಅಂದರೆ ಪಾಠಶಾಲೆಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲವೆ?

ನನ್ನ ನಿವಾಸದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಹಣಮಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾಗು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂತು, ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ  ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗು ಒಬ್ಬ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ , ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮೈ ಕೈ ಕುಣಿಸುತ್ತ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸೀಟಿ ಹಾಗು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಯಾವ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗರುಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಂತಹ ಬಯಲಾಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೊ, ಅಲ್ಲೀಗ ಅನೈತಿಕ ಕುಣಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹದನ್ನು ಹುಡುಗರು ಕಲಿಯುವುದು ಟೀವೀ ಹಾಗು ಸ್ಮಾರ್ಟಫೋನುಗಳಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವವರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹಾಗು ಕೆಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು.

ಭಲೇ ಜಯವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ ಗೌಡರೆ! ಸುರೇಶಕುಮಾರರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಭ್ಯ ಹಾಗು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂದು ಹೆಸರಾದವರು. ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಭಾರತವು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಎಂದು ಅರಿತವರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೈಕೂಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ, ಅವರ  ಕಾಲೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು!
-ಸುನಾಥ